_You Can’t Tear Down the Gates of Heaven!_ thus saith YAHUSHUA_Jesus! (Nederlands ondertiteld)

0

Note: When God uses the word “bastard” in this Prophecy, it is not in a literal way but to describe people who may claim to belong to HIM, but do not. In Hebrews 12:8, KJV, it is written: But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, (God chastises those HE loves) then are ye bastards, and not sons.,Opmerking: Wanneer God het woord “bastaard” gebruikt in deze Profetie, is het niet op een letterlijke manier om mensen te beschrijven die beweren tot HEM te behoren maar helemaal niet tot HEM behoren. In Hebreeën 12:8, Statenvertaling, is het geschreven: “Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden (God tuchtigt degenen die HIJ lief heeft), zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.”,salvation prayer,http://www.youtube.com/watch?v=O83i1SKNM18,verlossingsgebed,http://www.youtube.com/watch?v=ZSucxyJp0X4,* * * * * * *,This is Prophecy 122 given to Prophet Elisabeth Elijah by YAHUVEH, God Almighty. This is a Word of comfort and encouragement from HIM to HIS Faithful Children, and a Word of Rebuke to those who are HIS enemies, the enemies of Amightywind Ministry, who are the bastard children.,Dit is Profetie 122 gegeven aan Profeet Elisabeth Elijah (yahsladynred op YouTube) door YAHUVEH GOD Almachtig. Dit is een Woord van troost en bemoediging van HEM aan ZIJN Trouwe Kinderen, en een Woord van Berisping tot degenen die ZIJN vijanden zijn, de vijanden van de Amightywind Bediening, die de bastaardkinderen zijn.,http://www.Amightywind.com,http://www.Almightywind.com

Comments are closed.