AMIGHTYWIND Lapriyè Delivrance Salvation Prayer in Haitian Creole

0

Originally Published on Oct 23, 2013 by Edwidth (thanks beloved sister),Amightywind lapriyè delivrance Amightywind.com, http://www.amightywind.com/salvation/… YAHUSHUA (יהושוע),yon non nan lang ebre, se orijinal non JEZI. Nou toujou sove nan non JEZI a. Men AntiKris la apual sèvi ak non Jezi Kris la nan tan Tribulacion an pou tet li, se pou sa fok w’aprann non YAHUSHUA pou lè sa a. Crucifixion, ki se yon tèrib fason pou mouri tut mem YAHUSHUA ale su kwa en obedience volonte papa li . Li te konnen se sel FAÇON CA QUE li tap cab peye pri a CONPLE pou peche nou yo,epi asure nou viv eternel GADE ON GRO KADO YAHUSHUA BA NOU. Ròm 3:10 Jan sa ekri nan Liv la: Nanpwen moun ki gen rezon devan YAHUVEH”Bondye”. Non, pa menm yon grenn. Ròm 6:23 Peche peye nou kach: li ban nou lanmò; men kadò YAHUVEH”Bondye” ban nou gratis la, se lavi ansanm ak YAHUSHUA”Jezikri”, MET nou an, yon lavi ki p’ap janm fini. Revelasyon 3:20 Koute. Men mwen kanpe la devan pòt la, m’ap frape. Si yon moun tande vwa m’, si l’ louvri pòt la ban mwen, m’a antre lakay li, m’a manje ansanm avè l’, la manje ansanm avèk mwen. Jan 3: 16 Paske,YAHUVEH Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pedi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an. EFEZ2:8 Se paske li renmen nou kifè li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa soti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou.9 Non, nou pa fè anyen pou sa. Konsa, pesonn pa ka vante tèt yo. Jan 1:12 Men, sa ki te resevwa l’ yo, sa ki te kwè nan li yo, li ba yo pouvwa tounen pitit YAHUVEH”Bondye”.

Comments are closed.