Prophecy To Yisrael From YAHUVEH Elohim on Yom Kippur או ישראל, איפה קורבן הדם שלך

0

או ישראל, איפה קורבן הדם שלך ,ארגון שירות “אמייטיווינד” – רוח חזקה,http://amightywind.com/Hebrew.html,http://almightywind.com/Hebrew.html,ארגון שירות,הראשון והאחרון האלף והתו,רוח חזקה ואש קודש השכינה,?,התעוררתי עם מילים אלו ב – 16 לספטמבר 2002, האדון אמר לי לכתוב אותם. ניתנו לשליחה אליזבת אליהו ניקומיה ביום הכיפורים.,או ישראל, או כמה אני בוכה. כן, אני, י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”) בורא הכל, בורא את הזמן עצמו. אני בוכה, כי אני שפכתי את אהבתי, שפכתי את רחמי, נתתי את הטוב ביותר — יהושוע (יָהו-שוע) בני אהובי. אני, י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”), נתתי את יהושוע (יָהו-שוע) אשר שפך את דמו כדי לגאול את חטאיהם של אדם וחווה. או ישראל, דמו של יהושוע (יָהו-שוע) עדיין מרווה את אדמתכם. למה אתם חושבים השטן שונא אותכם? למה אתם חושבים שהוא שונא אותכם יותר מכל עם או אומה? כי אני, י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”), באתי אליך בבשר דרך בני יהושע (יָהו-שוע), הבן היקר שלי.,אברהם רק חשב להקריב את יצחק. אברהם היה רק צריך לחוות את ההרגשה של יגון וצער גדול כאשר החזיק פגיון מעל בנו האהוב, במחשבה שלא יהיה איל להציע כקורבן, כקורבן דם. אבל באמונה, הוא האמין כי אני, י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”), אקים את יצחק מן המתים אם יהיה צורך, בדיוק כפי שעשיתי עם בני יהושוע (יָהו-שוע). זה בגלל מי שאני, י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”), א-ה-י-ה. זה בגלל מי שאני, זה בגלל אהבתי שאין לה התחלה ואין לה סוף לאלו הנקראים ילדי, ורק מי שנקרא ילדי, קוראים אלי בשם יהושוע (יָהו-שוע) בני. עצרתי את אברהם מלהקריב את יצחק בנו. סיפקתי את האייל שהיה סמוי מעינו של אברהם עד לזמן הנכון.,אברהם לא היה מושלם. גם לא יצחק. ישראל משלמת את מחיר חטא אברהם כאשר הביא לעולם את ישמעאל ואת זרע ישמעאל. אברהם היה גם צריך להקריב דם. זה היה האיל שהיה סמל, אשר נאחז בסבך. זהו סמל יהושוע (יָהו-שוע) בני אהובי, שה היחיד של י-ה-ו-ה (“יוד-הא-וו-הא”), השה המושלם ללא חטא, כתם או פגם. האיל נאחז בסבך. בני אהובי יהושוע (יָהו-שוע) קרא אלי. (גם הוא נתפס בסבך רצוני). “אבא, אם זה אפשרי, קח את הכוס ממני, אבל לא רצוני יעשה כי אם רצונך.” יהושוע (יָהו-שוע) סימל את האייל הזה, כדם הקרבן בידו

Comments are closed.