Footprints in the sand -Beni & Gad Elbaz -עקבות בחול- בני גד אלבז

0

שיר מקסים ומרגש, עקבות בחול, מבוסס על הקטע הבא: ,לילה אחד חלם אדם,הוא חלם שהוא הולך על שפת הים,,מטייל עם אלוקיו מולו,בשמיים הבזיקו תמונות מתוך חייו,בכל תמונה שהבזיקה בשמים, הבחין בשניי זוגות,עקבות רגליים שהיו בחול:,זוג אחד שלו, והשני של אלוקיו.,הביט האדם לאחור על העקבות בחול.,הוא הבחין כי פעמיים רבות יש רק זוג אחד של פסיעות לאורך הדרך.,הוא גם הבחין כי דווקא בתמונות,האומללות והעצובות של חייו נשנה הדבר.,פנה האדם לאלוקיו ושאל:,”אלוקים, אתה אמרת לי שכאשר אחליט ללכת אחריך תלך איתי כל הדרך, אך הבנתי כי בתקופות ,הקשות ביותר של חיי יש עקבות של זוג רגליים אחד.,אינני מבין מדוע בתקופות הקשות ביותר צעדתי לבדי.,אינני מבין מדוע בזמנים שנזקקתי לך ביותר עזבת אותי”!,ענה לו אלוקים:,”בני, אוהב אני אותך ולעולם לא אעזבך, באותן תקופות שבהן,,כה רב היה סבלך, כשאתה רואה זוג אחד של עקבות,לא היו אלה עקבותיך, היו אלה עקבותיי שלי כשנשאתי אותך על כפי”.,המילים של השיר :,”מי זה לצידי פוסע ,מרחקים גדולים גומע, ,עקבותיו כאן נתבעו על פני החול. ,כף ידו אותי תומכת ,בדרכים גופי סומכת, ,יש בי אמונה שהוא הכל יכול. ,אך מדוע אבא בעיתות צרה, ,זוג של עקבות אחד ניראה. ,למה תעזוב ידנו,אלוקים שלי ,התלאות קשות לי כשלה רגלי. ,למה תעזוב ידנו,אלוקים שלי ,אין לי כח להמשיך כאן לבדי. ,ואלוקים שמע קולנו ,וכמו אב ליטף ראשנו, ,אל תבכה אהוב שלי ,הקשב ילדי, ,כשכמעט כרעת ברך ,אז לך סללתי דרך, ,בזרועותי אותך נשאתי,על ידי. ,אך מדוע ילד,בעיתות צרה ,כיתום מאב תבקש עזרה, ,הן איתך אני לנצח ילדי שלי, ,רק אמור מילה גם,תבקש ילדי. ,כן איתך אני לנצח ילדי שלי, ,רק שא תפילה לאלוקים שלי”,”כרחם אב על בנים, כן תרחם ה’ עלינו”. אמן כן יהי רצון!

Comments are closed.